UWAGA!
U W A G A !!!

Zgodnie z zapisem art.74 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015r. poz. 149 z późn. zm.) bezrobotny jest obowiązany zawiadomić w ciągu 7 dni powiatowy urząd pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub o złożeniu wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz o zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku.
Art.119 ust.2 ww. ustawy stanowi, że bezrobotny, który podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą bez powiadomienia o tym właściwego powiatowego urzędu pracy, podlega karze grzywny nie niższej niż 500 zł.
Stosownie do art.75 ust.3 ww. ustawy bezrobotny, który w okresie nie dłuższym niż 10 przebywa za granicą lub pozostaje w innej sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia, nie zostaje pozbawiony statusu bezrobotnego, jeżeli o zamierzonym pobycie za granicą lub pozostawaniu w sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia zawiadomił powiatowy urząd pracy (przed wyjazdem, a nie po wyjeździe). Zasiłek za ten okres nie przysługuje. Całkowity okres zgłoszonego pobytu za granicą oraz braku gotowości do pracy z innego powodu nie może przekroczyć łącznie 10 dni w okresie jednego roku kalendarzowego.


Zgodnie z ustawą Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania (art. 32). Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych (art.33 §1). Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu (art. 33 §2). Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione za pomocą mechanizmów określonych w art. 20a ust.1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (art. 33 §2a). Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Organ administracji publicznej może w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony (art. 33 §3).


 

REJESTRACJA INTERNETOWA

UWAGA !!!

Od dnia 27 maja 2013r. wchodzą w życie przepisy umożliwiające elektroniczną rejestrację osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

czytaj więcej...


Informacja SEPI


Kontakt

Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle
Rynek 18
38-200 Jasło

Godziny Pracy Urzędu:

obsługa petentów - 7:30 - 15:30
rejestracja bezrobotnych - 7.30 - 14:30

Kontakt telefoniczny:

(013) 44 650 83 - sekretariat;
(013) 44 649 99 - oferty pracy;
(013) 44 647 34 - administrator sieci komputerowej;
(013) 44 634 92 - informacja
(013) 44 644 68

Fax:
(013) 44 650 83;
(013) 44 649 99 - oferty pracy.

Numery wewnętrzne:
46 - informacja;
32, 64 - dotacje;
40, 41 - przygotowanie zawodowe i staże;
33, 61 - szkolenia;
34 - doradca zawodowy, klub pracy;
39, 62 - prace interwencyjne, roboty publiczne;
38 - usługi EURES.

E-mail:
sekretariat@pup-jaslo.pl


Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[zamknij]